Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

seqouia-national-forest.jpg

Palvelut

Palvelut

Asianajotoimisto Erlex Oy:n toiminta painottuu yritysasiakkaisiin ja liikejuridiikkaan. Asiakkaita ovat kotimaassa toimivat keskisuuret ja pienet yritykset ja yhteisöt sekä julkisen sektorin toimijat sekä kansainvälisesti toimivat yritykset.  

Asiakkaat ovat esimerkiksi seuraavilta toimialoilta: energia-, rakennus- ja metalliteollisuus, informaatioteknologia, telekommunikaatio, jakeluyritykset, valtion liikelaitokset. Asianajotoimisto Erlex Oy hoitaa asiakkaiden yksittäisiä toimeksiantoja, mutta haluttaessa myös kokonaisvaltaisemmin heidän juridisia asioita. 


Painopistealueet

YLEISEN LIIKEJURIDIIKAN, ml. YHTIÖOIKEUDEN lisäksi painopistealueita ovat:

SOPIMUSOIKEUS

Yksittäisten sekä kansallisten että kansainvälisten sopimusten laatiminen ja neuvotteleminen, mm. projektisopimukset, laitossopimukset, yrityskauppasopimukset, toimitussopimukset, konsortiosopimukset, yhteistoimintasopimukset, konsulttisopimukset, informaatioteknologia (IT) –sopimukset, allianssisopimukset, agentti- ja jälleenmyyntisopimukset, käyttösopimukset, vuokra- ja leasingsopimukset.

Yritysten sopimusriskien kartoittaminen ja sopimushallinnan laatiminen mallisopimuksineen.


YRITYSJÄRJESTELYT

Yritysjärjestelyihin liittyvät kysymykset, ml. legal due diligence.


JULKISET HANKINNAT

Julkisten hankintojen tarjousprosessit; tarjousasiakirjojen laatiminen ja valitusasioiden hoitaminen.


ENERGIA JA YMPÄRISTÖ, JÄTELAINSÄÄDÄNTÖ

Energiasektorin toimeksiannot mm.
laitosrakentaminen, EPC -sopimukset, konsultointisopimukset, energiasopimukset, käyttösopimukset, ympäristömääräykset;
Jätelainsäädäntöön liittyvät kysymykset mukaan lukien jätteiden kierrätys.


TIETOSUOJAVASTAAVAN TEHTÄVÄT JA NEUVONTA TIETOSUOJAKYSYMYKSISSÄ

Tietosuojasääntely on Suomessa ja Euroopassa uudessa vaiheessa. Euroopan unioni on hyväksynyt EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, jonka soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Asetus edellyttää tietyissä tapauksissa tietosuojavastaavan nimittämisen. Vaikka nimitysvelvollisuutta ei olisi, on jokaisen yrityksen syytä tarkastella oman toimintansa säännösten mukaisuutta ja prosesseja sekä sopimuksiensa sisältö ottamaan huomioon asetuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset. 


KOULUTUSPALVELUT

Räätälöidyt koulutustilaisuudet yrityksille sopimusoikeuden alalta; erityisesti koulutustilaisuudet Fidic -pohjaisista (Fidic = International Federation of Consulting Engineers) sopimuksista.